Ara
Close this search box.

Yeni Türkiye Hükümdarlığı

Osmanlı zamanında bile Meclis-i Mebusan, yani 1876 Anayasasına göre kurulmuş Parlamento, padişah tarafından atanan ve daha az sayıda olan “Soylular Meclisi” (Ayan Meclisi) ile seçilmiş parlamenterlerin toplamından (Meclis-i Umumî) oluşmaktaydı.

Hamdolsun artık her şeyin Padişah’ın iki dudağı arasında olduğu günlere dönüyoruz.

Sultan partilidir, partiden gelir, seçilecek vekillerin listesini de bizzat yapar, kimse karışamaz.

İsterse fesh eder meclisi, kimse gık diyemez.

 

Suçun cezası her yerde, herkese aynı olmaz.

Buna her şeyin en iyisini bilen büyük dünya liderimiz karar verir artık.

Meclisten doğru olmayan bir karar çıkarsa iptali için Anayasa Mahkemesine gitmeyi filan unutabilirsiniz artık.

Boş işler bunlar.

Dış mihrakların “adalet” oyunu.

Devletin uygulamaları, genelge, tüzük, yönetmelikler için Danıştay’a gidebilirsiniz, nasıl olsa bu kurulları seçen de yüce efendimizdir.

 

İyi de yanlışlık olduğunu düşünürseniz kime başvuruda bulunacaksınız?

Söyleyelim.

Başvuruda bulunacağınız tek makam Allah katıdır.

Bundan daha doğal ne olabilir zaten bre kafir!

Polisin amiri savcı değildir artık.

Arama, gözaltı, sorgulama, hastane raporu gibi yetkiler için de savcı filan aramayın.

Olaylarla bir alakanız yokken tipiniz yüzünden sizi alıp istediği yere götürebilirler. Avukat, gözaltı süresi filan gibi gavur icatları bitmiştir şükürler olsun.

 

Hamdolsun, dünya liderimizin dediği gibi, ya taraf ya da bertaraf olacaksınız.

Nefes alırken düşüneceksiniz.

Sizin nasıl yaşayacağınızı da kusura bakmayın, size soracak değiliz.

“Mağrur olma Padişahım senden büyük Allah var” diye bile bağıramayacaksınız artık.

 

Sadece iki kural vardır artık, hamd’ü senalar olsun.

Kural 1) Dünya liderimiz ne derse o.

Kural 2) Herhangi bir sorunuz olursa kural 1’e bakınız.

 

Bahçeli’nin nasıl bir dönek olduğunu biliyorduk zaten de, sözüm onu takip eden sözde milliyetçi vekillere ve sözde CHP, özde Y-CHP’lilere.

Bırakın bu orta-oyunu komisyona dahil olarak bu kararları meşrulaştırmayı, milletvekilliğinden toplu olarak istifa edip meclisi seçime zorlamayan, koltuk için Cumhuriyeti satan sözde vekiller;

Tarih sizi affetmeyecek.

Vatan ve milletimize hayırlı olsun.

Yeni yılın ilk günü çözüm nedir sorusunu cevaplıyorum.

Giden günler gelen günleri aratmasın.

 

Kaya Boztepe

31 Aralık 2016

 

 

Meraklısına: 

1- Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan “YÜRÜTME” yetkisi sadece Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır hale getiriliyor. Cumuhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasına eklenenler şöyle: 

* Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis’e mesaj vermek 
* Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atamak ile görevlerine son vermek 
* Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek 
* Milletlerarası anlaşma yapmak 
* Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak 
* Kanunların uygulanması için –kanunlara aykırı olmamak koşulu ile- yönetmelik çıkarmak, 
* Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabileceği önemli hak ve durumlar: Ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, KAMULAŞTIRMA, devletleştirme ve özelleştirme, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, SENDİKA KURMA HAKKI, sendikal faaliyet, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOVAKT HAKKI, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, gençliğin korunması, sosyal güvenlik hakkı 
Kararname ile ilgili diğer yasaklar ve sınırlar: Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

2- Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetler belirli kıstaslar dâhilinde askıya alınabiliyordu. Yeni düzenleme ile madde metninden SIKIYÖNETİM hali çıkarılıyor. 
Bu durumda iki yorum yapmak mümkün: 
Birinci yorum: Anayasa metninde sıkıyönetim halinde temel hak hürriyetlerin askıya alınabileceğine dair hüküm olmadığı için sıkıyönetim halinde temel hak ve hürriyetlere dair kısıtlama getirilemez. 
İkinci yorum: Anayasa’da sıkıyönetim halinde temel hak ve hürriyetlerin askıya alınamayacağına dair açık hüküm olmadığı için sıkıyönetim halinde her türlü temel hak ve hürriyet askıya alınabilir.

3- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi bakanlar kurulundan alınarak “CUMHURBAŞKANINA” veriliyor.

4- Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor.

5- Milletvekili seçilebilme yaşı 25’den 18’e düşürülüyor. (2006 yılınan kadar 30 olan yaş sınırı 2006 yılında 25’e düşürülmüştü.)

6- Mevcut Anayasa’da “askerlik görevini yapmamış olanlar” milletvekili olamıyordu. Yeni taslak ile “askerlikle ilişiği olanlar” milletvekilliği yapamayacak.

7- Dört yılda bir yapılan TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması hükmü getiriliyor. Ayrıca TBMM seçimleri ile CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinin aynı gün yapılması hükmü getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı için Anayasa şartları oluştuğu taktirde erken seçim yapılabilmesi öngörülüyor.

8- Yedek milletvekilliği müessesi getiriliyor. (Buna göre her ilde partilerin gösterdikleri ancak seçilemeyen vekiller yedek milletvekili olacak. Seçilen vekillerden birinin vekilliği düştüğünde o partinin listesinde yer alan ancak seçilemeyen ilk sıradaki vekil adayı vekil olacak)

9- TBMM’nin görev ve yetkileri arasında bulunan “Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme yetkisi” TBMM’nin görev yetkileri arasından çıkarılıyor.

10- Bakanlar Kurulu’nun kanun teklif etme yetkisi elinden alınıyor. Sadece milletvekilleri kanun teklifinde bulunabilecek.

11- Meclis’te toplantı yeter sayısı 184, karar yeter sayısı ise 139’dur. Meclis tarafından kabul edilen bir kanunu Cumhurbaşkanı’nın uygun bulmayarak Meclis’e geri gönderme yetkisi vardır. Meclis gönderilen kanunu aynı veya daha fazla çoğunluk ile geri gönderirse Cumhurbaşkanı kanunu ya onaylar ya da referanduma götürür. İkinci defa Meclis’e gönderme yetkisi yoktur. Yeni tasarı ile geri gönderme halinde Meclis’in aynen kabul yeter sayısı 139’dan salt çoğunluğa yani 300’e çıkarılıyor.

12- Bakanlar Kurulu’nun TBMM tarafından aldığı yetki ile KHK çıkarma yetkisi elinden alınıyor.

13- Meclis ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulu’un istemi üzerine toplantıya çağrılabiliyordu. Ara veya tatil halinde sadece Cumhurbaşkanı toplantı çağrısı yapabilecek. Ayrıca mevcut Anayasa’da olduğu gibi meclis başkanı veya meclis üyelerinin 5’te 1’nin yazılı talebiyle de toplantı çağrısı yapılabilecek.

14- Bakanlar katılamadıkları oturumlarda kendi yerlerine oy kullanmak üzere bir başka bakana yetki verebiliyordu. Bu yetki kaldırılıyor.

15- TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından olan soru (yazılı ve sözlü), Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması aşamalarından gensoru (Anayasa 99) ve meclis soruşturması (Anayasa 100) usülü kaldırılıyor. Soru ise sadece yazılı olmak koşuyla sorulabilir hale getiriliyor. Daha önce yazılı-sözlü soruda cevap için süre sınırı yok iken süre sınırı getiriliyor (15 gün içinde cevaplanmak zorunda). Daha önce soru başbakan veya bakanlara sorulabiliyordu. Teklif ile cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara sorulması düzenleniyor. Ayrıca teklif ile genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamıyor. 
Gensoru: Milletvekillerinin başbakandan ya da bir bakandan bir sorunla ilgili olarak sözlü açıklama istemesine dayanan ve genel bir görüşmeden sonra hükümetin ya da ilgili bakanın görevden uzaklaştırılması sonucunu doğurabilen, Meclis’e ait bir denetim yetkisi.

Meclis soruşturması: Bakanlar ve başbakan hakkında soruşturma açılmasını öneren en az 50 milletvekili tarafından verilebilen denetim yetkisi.

16- Cumhurbaşkanlığı seçilme yaşı olan 40 yaş şartı, 5 yıllığına seçilme kriteri ve en fazla iki dönem seçilebilme durumu korunuyor. Seçilme şartlarından olan “Türk vatandaşı olma” şartı “doğuştan Türk vatandaşı olma” şeklinde değiştiriliyor.

Cumhurbaşkanı en az 20 milletvekili veya toplam oyların %10’u (dahil) geçen siyasi partiler ortak aday gösterebiliyordu. Teklif ile tek başına veya birlikte %5’ini alan siyasi partiler ve en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

17- Daha önce cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten soruşturma açılabiliyordu (3/4 çoğunluk ile). Teklifle herhangi bir suç işlediği iddiası ile (3/5 çoğunluk) soruşturma açılabilecek.

18- Cumhurbaşkanı yardımcıları bir veya daha fazla olabiliyor. Yardımcı sınırı yok. Yardımcılar sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak.

19- Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği makamı kaldırılıyor.

20- Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanı dışında olan Türk Silahlı Kuvvetleri yetki alanı içerisine dahil ediliyor. Kurulun üyelerinin görev süresi özlük işleri cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

21- Başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılıyor.

22- Milletvekillerinin 3/5’i cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesini isteyebiliyor. Ancak bu durumda milletvekilliği seçimleri de yenileniyor. Tersten Cumhurbaşkanı da TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebiliyor. Bu durumda cumhurbaşkanlığı seçimleri de yenileniyor. 
(Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.) 
Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın en fazla iki dönem seçilebileceğine ilişkin bir hüküm konulmuş ise de eğer Meclis Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi karar verirse bu durumda 2 dönem kuralı uygulanmıyor. Cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olabiliyor.

23- Millî güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı bakanlar kurulu sorumlu iken CUMHURBAŞKANI sorumlu hale getiriliyor.

24- Genelkurmay başkanı Bakanlar kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanıyordu. Bu yetki direkt cumhurbaşkanına veriliyor. Başbakana karşı sorumlu olan genelkurmay başkanı cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getiriliyor. 
“Millî Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir” hükmü anayasadan çıkarılıyor. Bu görev yetkileri CUMHURBAŞKANI KARARNAME ile düzenleyecek.

25- Milli güvenlik kurulunda başbakan, başbakan yardımcıları ve jandarma genel komutanı çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ekleniyor.

26- OHAL kararını cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu alabiliyordu. Bu yetki tek başına cumhurbaşkanına veriliyor. OHAL’in gerekli kıldığı konularda kararname çıkarabilecek. Bu kararnameler KHK hükmünde sayılacak. 
Hangi hallerde OHAL ilan edilebilecek? 
* Savaş hali 
* Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi 
* Ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 
* Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması 
* Kamu düzenin ciddi şekilde bozulması 
* Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım

27- Kamu tüzel kişilikleri sadece kanunla kurulabiliyordu. Teklif ile kanunla veya cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulabilecek. Mahalli idareler Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurabiliyordu. Bu izin yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor.

28- Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûra’nın kararları karşı yargı yolu açılıyor.

29- Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu başbakanlığa bağlı ilen cumhurbaşkanının görevlendirileceği bakana bağlı hale getiriliyor.

30- Askeri mahkemelerin tamamı kaldırılıyor. (Savaş halinde asker kişilerin işledikleri suçlar hariç)

31- Anayasa mahkemesinin 17 olan üye sayısı 15’e düşürülüyor. (Hatırlatma: Anayasa Mahkemesi’nin iki üyesi darbe girişimi sonrası ihraç edilmişti.)

32- HSYK’nın adı HSK (Hakimler Savcılar Kurulu) oluyor. 22 asıl, 17 yedek olan üye sayısı 12 asıla düşürülüyor. 3 olan daire sayısı 2’ye düşürülüyor.

33- Tasarıda bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlayıp Meclis’e sunması öngörülüyor. Yine tasarıya göre bütçe görüşmeleri sırasında bütçeye karşı milletvekilleri gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunması yasaklanıyor.

 

Bu yazıyı paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kaya Boztepe

Kaya Boztepe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir